Thursday, 04/03/2021 - 10:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Số 2

Quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa công an phường Cải Đan với Trường Mầm non Số 2

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 110a /BC – MNS2

 

Cải Đan, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUY CHẾ

Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa công an phường Cải Đan với trường Mầm non Số 2

 

 


Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;

Thực hiện Quy chế phối hợp số 1009/QCPH-TN ngày 15/6/2016 giữa Công an tỉnh- Sở GDĐT- ĐHTN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT- BCA- BGDĐT ngày 28/8/2016 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ;

Thực hiện Công văn số 706/PGDĐT-CTTT ngày 26/9/2016 của Phòng GDĐT thành phố Sông Công về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh- Sở Giáo dục và Đào tạo- Đại học Thái Nguyên ;

Căn cứ yêu cần nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới tại địa phương;

Trường mầm non Số 2 và Công an phường Cải Đan thống nhất xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công công tác đảm bảo an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trong nhà trường với nội dung như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG NỘI QUY CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về những nội dung và biện pháp phối hợp công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật an toàn xã hội giữa hai đơn vị trường Mầm non Số 2 và Công an phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

2. Quy chế được áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường Mầm non Số 2 và Công an phường Cải Đan.

3. Quy chế này cũng áp dụng đối với cha mẹ học sinh trường Mầm non Số 2.

      Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường và Công an Phường

1. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm nhà trường và Cơ quan Công an là nòng cốt.

2. Nội dung hoạt động phối hợp gồm: Phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, trật tự nhà trường; Phòng, chống các tệ nạn xã hội, Xử lý các vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ nhà giáo.

3. Công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thống nhất từ lãnh đạo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và cán bộ, công an viên của phường, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; khi xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự trường học phải bảo đảm sự chủ động, kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ của trường Mầm non Số 2

- Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;

- Thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

- Chủ động phối hợp với Công an phường Cải Đan thực hiện tốt mô hình “Trường - Phường”, phối hợp Công an và các đoàn thể địa phương để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định về đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; đẩy mạnh các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo” và phong tào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường;

- Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động quản lý người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường.

- Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

- Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối cán bộ giáo viên, người học. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người học, cán bộ, nhà giáo.

- Hiệu trưởng nhà trường định kỳ, chủ trì tổ chức giáo ban với cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường để phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của người học và cán bộ, nhà giáo; xử lý kịp thời biểu hiện gây mất an ninh nội bộ, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết, khiếu kiện tập thể, vượt cấp.

- Tăng cường củng có lực hượng làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ trường học, đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương kế hoạch về phòng chống các đối tượng cơ hội phá hủy tư tưởng, bảo vệ an ninh trật trong nhà trường.

- Thường xuyên thực hiện công tác quản lý giáo dục cán bộ, giáo viên, người học; rà soát, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, nhiệt tình và có khả năng tập hợp để làm công tác quản lý. Nêu cao vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học sinh của trường.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường

- Tăng cường phối hợp và kiến nghị với địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa các hàng quán, dịch vụ, các đối tượng xung quanh trường học có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, vi phạm các quy định của nhà nước ở địa phương.

Điều 4. Nhiệm vụ Công an phường Cải Đan.

- Thường xuyên trao đổi với Trường Mầm non Số 2 về tình hình và thông tin có liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “ Diễn biến hòa bình” tác động, lôi kéo cán bộ, giáo viên, gây mất ổn định về an ninh trật của các phần tử cơ hội và bọn tội phạm để phòng ngừa chung.

- Phối hợp với trường Mầm non Số 2 tổ chức tuyên truyền cho CBGV, NV học sinh về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy, về phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ và trẻ em và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào học đường, đồng thời phối hợp để giải quyết và xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, các trường hợp đơn thư, khiếu nại tố cáo có liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các hoạt động tập thể của nhà trường, an ninh trật tự trước cổng trường trong các giờ đón và trả trẻ…

- Phối hợp với trường Mầm non Số 2 để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm xâm nhập vào trường học; đặc biệt là các hành vi đe dọa, hành hung, phá hoại tài sản nhà trường và các tệ nạn xã hội khác. Đồng thời phối hợp chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hàng quán, dịch vụ internet, karaoke, làm ảnh hưởng tới học tập, mọi hoạt động ảnh hưởng đến việc học tập, mọi hoạt động của nhà trường, làm mất an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học. Kịp thời thông báo với nhà trường hành vi, vi phạm pháp luật có liên quan tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Chủ động xây dựng phương án cụ thể đảm bảo ANTT tại trường Mầm non Số 2. Đồng thời quản lý chặt hoạt động của một số đối tượng thanh niên hư hỏng thường xuyên tập trung trước khu vực cổng trường; thường xuyên phối hợp với nhà trường rà soát, bổ xung sửa đổi quy chế phối hợp cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế hiện nay.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, nhằm tạo thế trận phòng chống tội phạm trong học đường. Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ ANTT cho cán bộ, giáo viên, học sinh để phòng chống tội phạm xâm nhập vào trường học.

CHƯƠNG III

HÌNH THỨC PHỐI HỢP

Điều 5. Đối với tình hình trật tự trước cổng trường, khu vực gần trường trong giờ đón trả trẻ.

Nhà trường cử Đoàn thanh niên phối hợp với Công an phường theo dõi tình hình học sinh trong đầu và cuối buổi học ở khu vực lân cận cổng trường, nếu phát hiện có dấu hiệu tụ tập gay mất trật tự thì liên hệ Công an phường để xử lý.

Công an phường phối hợp với Đoàn thanh niên trường khi được thông báo hàng tuần Công an phường cử cán bộ tham gia ổn đinh trật tự nề nếp, cũng như răn đe các đối tượng tụ tập có ý đồ gây rắc rối trước cổng trường ảnh hưởng tới  an toàn xã hội.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện.

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị Công an phường Cải Đan và Trường Mầm non Số 2 triển khai thực hiện thống nhất theo những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành đã nêu trong Quy chế.

2. Định kỳ mỗi tháng, học kỳ Công an phường Cải Đan tổ chức họp giao bao với Trường Mầm non Số 2 để nắm bắt tình hình biện pháp phối hợp đảm bảo ANTT tại trường.

3. Trường Mầm non Số 2 giao ban Chỉ đạo phối hợp với Công an phường giúp lãnh đạo hai đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt Quy chế này.

4. Định kỳ hàng năm lãnh đạo hai đơn vị tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đề xuất tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với tình hình mới.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến trong toàn trường./.

 

CÔNG ANPHƯỜNG CẢI ĐAN

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnso2.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 15
Tháng 03 : 42
Năm 2021 : 685