Thursday, 04/03/2021 - 09:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Số 2

Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong trường mầm non năm học 2016-2017

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2

 

Số: 77/KH-MNS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sông Công, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai các giải pháp tăng cường

phòng chống bạo lực học đường trong trường mầm non

Năm học 2016-2017

 

Thực hiện công văn số 709/KH - PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng GDĐT thành phố Sông Công về việc triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non, tiểu học, THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Số 2 xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non năm học 2016-2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG.

1. Thực trạng.

Bạo lực học đường hiện nay đang là vấn đề nóng, nó trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường, nỗi trăn trở của toàn xã hội; với mức độ, tần suất ngày càng gia tăng đến mức báo động gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường học tập, sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của giới trẻ, nhất là đối với những em ở độ tuổi vị thành niên.

Trong năm học 2016-2017, qua theo dõi trên nhiều kênh thông tin và dư luận xã hội thì bạo lực học đường vẫn còn khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến công tác giáo dục toàn diện và phát triển nhân cách, năng lực của học sinh. Bạo lực học đường ngày càng có xu hướng phức tạp hơn, bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực giữa học sinh nam, giữa các học sinh nữ và giữa học sinh nam với học sinh nữ, bạo lực từ phía học sinh với giáo viên và từ giáo viên đối với học sinh…

Trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nhưng do sự bùng nổ của CNTT nên hiện tượng bạo lực vẫn còn có nguy cơ len lỏi, thâm nhập vào trường học.

2. Nguyên nhân

Có thể có nhiều nguyên nhân song chủ yếu tập chung vào 4 nhóm nguyên nhân chính:

- Nguyên nhân từ giáo dục gia đình.

- Nguyên nhân từ giáo dục của nhà trường.

- Nguyên nhân từ xã hội (Do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, các mối quan hệ tiêu cực xã hội và truyền thông).

- Nguyên nhân tâm lý từ chính bản thân học sinh (Lứa tuổi vị thành niên).

Trong đó nguyên nhân từ giáo dục của nhà trường và gia đình được đặc biệt quan tâm.

II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

1. Công tác chỉ đạo

Nhà trường đã triển khai tới toàn thể CB, GV, NV Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 476/CV-PGD&ĐT ngày 08/7/2016 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; Kế hoạch số 888/KH-PGD&ĐT về kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường; Công văn số  706/PGDĐT- CTTT ngày 26/9/2016 về  việc Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh - Sở Giáo dục và Đào tạo - Đại học Thái Nguyên.

Triển khai những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Các nội dung triển khai trong nhà trường.

2.1. Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý học sinh. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

2.2. Xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể trong năm học 2016- 2017 tập trung vào các nội dung sau:

+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt; thường xuyên treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì nghe hát Quốc ca trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần; tổ chức hướng dẫn và tập thể dục buổi sáng cho học sinh, hô khẩu ngữ sau tập thể dục tập thể .

+ Quy định việc tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh

nhóm lớp, lao động ngoài trời.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS.

+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho CBGV, NV, học sinh dưới nhiều hình thức.

2.3. Nhà trường thành lập Tổ tư vấn tâm lý do đ/c Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý.

2.4. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GVCN lớp, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

2.5. Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an phường Cải Đan về công tác an ninh trật tự trường học một cách cụ thể theo tinh thần của Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Tổ chức ký cam kết giữa GVCN, cha mẹ học sinh và học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

2.7. Quán triệt trong CB, GV, NV việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT; xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp tập trung thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

- Tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong công tác quản lý giáo dục, ngăn chặn bạo lực trường học tại đơn vị mình.

- Báo cáo nhanh những vụ việc nghiêm trọng có tính chất phức tạp ảnh hưởng tới an ninh trật tự trường học về PGDĐT.

Trên đây là kế hoạch về việc triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường năm học 2016-2017 của trường mầm non Số 2.

 

 

Nơi nhận:

- BGH(c/đ)

- CBGV, NV(th/h)

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2

 

Số: 03 /BC-MNS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Sông Công, ngày 11tháng 01năm 2016

 

BÁO CÁO

Công tác triển khai các giải pháp tăng cường

phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non kỳ I

Năm học 2015-2016

 

Thực hiện công văn số 888/KH - PGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Phòng GDĐT thành phố Sông Công về việc triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non, tiểu học, THCS năm học 2015-2016;

Trường mầm non Số 2 báo cáo công tác triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

1. Công tác chỉ đạo

Nhà trường đã triển khai tới toàn thể CB, GV, NV công văn số 562/CV-PGD&ĐT ngày 27/8/2015 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; công văn số 675/PGD&ĐT-CTNKTH ngày 30/9/2015 về hướng dẫn công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016; số 763/CV-PGD&ĐT về tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, xây dựng trường học an toàn, thân thiện; số 809/CV-PGD&ĐT ngày 13/11/2015 về tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh trật tự trường học; hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Triển khai quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chuyển từ giáo dục nặng về chuyển tải kiến thức sang chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, đây là điều kiện để giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất, nhân cách cho học sinh để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tiến tới xóa bỏ bạo lực học đường.

2. Các nội dung cần tăng cường thực hiện trong trường mầm non.

2.1. Tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

2.2. Xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg

ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể trong năm học 2015- 2016 tập trung vào các nội dung sau:

+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt; thường xuyên treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì nghe hát Quốc ca trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần; tổ chức hướng dẫn và tập thể dục buổi sáng cho học sinh, hô khẩu ngữ sau tập thể dục tập thể .

+ Quy định việc tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh nhóm lớp, lao động ngoài trời.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS.

+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho CBGV, NV, học sinh dưới nhiều hình thức.

2.3. Nhà trường thành lập Tổ tư vấn tâm lý do đ/c Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý.

2.4. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GVCN lớp, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

2.5. Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an phường Cải Đan về công tác an ninh trật tự trường học một cách cụ thể theo tinh thần của Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Tổ chức ký cam kết giữa GVCN, cha mẹ học sinh và học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

2.7. Quán triệt trong CB, GV, NV việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học.

3. Kết quả:

- Nhà trường đã triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành về  các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non năm học 2015-2016 tới 31/31 đ/c đạt 100 % CB, GV, NV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Xây dựng kế hoạch và triển hai nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể đạt như sau:

+ Thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: Ngày 20/10 đạt giờ giỏi là 18/21 = 85,7%;  Khá: 3/21= 14,3%; Ngày 20/11 giờ giỏi là 18/21 = 85,7%;  Khá: 3/21= 14,3%; Thi GVG cơ sở đạt giỏi: 16/18 đ/c = 88,8%...; thực hiện tốt việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì nghe hát Quốc ca trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần; 100% học sinh thường xuyên tập thể dục buổi sáng và hô khẩu ngữ sau tập thể dục tập thể .

+ Thường xuyên tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh nhóm lớp, lao động ngoài trời.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS đạt 100%.

+ 100% CBGV, NV, học sinh có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống tốt.

- Nhà trường thành lập Tổ tư vấn tâm lý do đ/c Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị kịp thời thăm hỏi 2 gia đình CB, GV, NV và 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý.

- Trong học kỳ I không có trường hợp nào xảy ra về biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực nào.

- Phối hợp tốt với công an phường trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

- Nhà trường tổ chức tốt việc ký cam kết giữa GVCN, cha mẹ học sinh và học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể đạt 100%.

- 31/31 đ/c đạt 100% CB, GV, NV thực hiện tốt đạo đức nhà giáo. Trong học kỳ I không có hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học.

4. Phương hướng học kỳ II.

- Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành về  các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non năm học 2015-2016 tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt.

- Thực hiện và duy trì nghe hát Quốc ca trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần.

- Thường xuyên tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh nhóm lớp, lao động ngoài trời.

- Phối hợp tốt với gia đình và địa phương trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

Trên đây là báo cáo công tác triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non kỳ I năm học 2015-2016 của trường mầm non Số 2. Rất mong các lãnh đạo phòng GD&ĐT Sông Công ghi nhận và góp ý để nhà trường thực hiện tốt hơn nữa trong học kỳ II.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT(b/c)

- Nhà trường(th/h)

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2

 

Số:28 /BC-MNS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Sông Công, ngày 20tháng 05 năm 2016

 

BÁO CÁO

Công tác triển khai các giải pháp tăng cường

phòng chống bạo lực học đường

Năm học 2015-2016

 

Thực hiện công văn số 888/KH - PGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Phòng GDĐT thành phố Sông Công về việc triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non, tiểu học, THCS năm học 2015-2016;

Trường mầm non Số 2 báo cáo công tác triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường năm học 2015-2016 như sau:

1. Công tác chỉ đạo

Nhà trường đã triển khai tới toàn thể CB, GV, NV công văn số 562/CV-PGD&ĐT ngày 27/8/2015 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; công văn số 675/PGD&ĐT-CTNKTH ngày 30/9/2015 về hướng dẫn công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016; số 763/CV-PGD&ĐT về tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, xây dựng trường học an toàn, thân thiện; số 809/CV-PGD&ĐT ngày 13/11/2015 về tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh trật tự trường học; hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Triển khai quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chuyển từ giáo dục nặng về chuyển tải kiến thức sang chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, đây là điều kiện để giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất, nhân cách cho học sinh để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tiến tới xóa bỏ bạo lực học đường.

2. Các nội dung cần tăng cường thực hiện trong trường mầm non.

2.1. Tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

2.2. Xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể trong năm học 2015- 2016 tập trung vào các nội dung sau:

+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt; thường xuyên treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì nghe hát Quốc ca trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần; tổ chức hướng dẫn và tập thể dục buổi sáng cho học sinh, hô khẩu ngữ sau tập thể dục tập thể .

+ Quy định việc tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh nhóm lớp, lao động ngoài trời.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS.

+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho CBGV, NV, học sinh dưới nhiều hình thức.

2.3. Nhà trường thành lập Tổ tư vấn tâm lý do đ/c Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý.

2.4. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GVCN lớp, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

2.5. Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an phường Cải Đan về công tác an ninh trật tự trường học một cách cụ thể theo tinh thần của Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Tổ chức ký cam kết giữa GVCN, cha mẹ học sinh và học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

2.7. Quán triệt trong CB, GV, NV việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học.

3. Kết quả:

- Nhà trường đã triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành về  các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non năm học 2015-2016 tới 26/26 đ/c đạt 100 % CB, GV, NV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Xây dựng kế hoạch và triển hai nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể đạt như sau:

+ Thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: Ngày 20/10 đạt giờ giỏi là 18/21 = 85,7%;  Khá: 3/21= 14,3%; Ngày 20/11 giờ giỏi là 18/21 = 85,7%;  Khá: 3/21= 14,3%; Thi GVG cơ sở đạt giỏi: 16/18 đ/c = 88,8%thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt 4/4 đ/c = 100%; thực hiện tốt việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì nghe hát Quốc ca trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần; 383/383 trẻ = 100% học sinh thường xuyên tập thể dục buổi sáng và hô khẩu ngữ sau tập thể dục tập thể .

+ Thường xuyên tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh nhóm lớp, lao động ngoài trời.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS đạt 100%.

+ 100% CBGV, NV, học sinh có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống tốt.

- Nhà trường thành lập Tổ tư vấn tâm lý do đ/c Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị kịp thời thăm hỏi 2 gia đình CB, GV, NV và 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý.

- Trong năm học không có trường hợp nào xảy ra về biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực nào.

- Phối hợp tốt với công an phường trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

- Nhà trường tổ chức tốt việc ký cam kết giữa GVCN, cha mẹ học sinh và học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể đạt 100%.

- 26/26 đ/c đạt 100% CB, GV, NV thực hiện tốt đạo đức nhà giáo. Trong năm học không có hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học.

4. Bài học kinh nghiệm.

- Luôn quan tâm và chú trọng công tác phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, tư cách cho học sinh noi theo.

- Tích cực tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương ủng hộ công tác giáo dục, phòng chống bạo lực học đường.

- Lồng ghép dạy trẻ vào các môn học, Thường xuyên tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh nhóm lớp, lao động ngoài trời. Kỹ năng giao tiếp cho trẻ.

5. Phương hướng năm học 2016 - 2017.

- Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành về  các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt.

- Thực hiện và duy trì nghe hát Quốc ca trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần.

- Thường xuyên tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tự phục vụ, vệ sinh nhóm lớp, lao động ngoài trời.

- Phối hợp tốt với gia đình và địa phương trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

Trên đây là báo cáo công tác triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường năm học 2015-2016 của trường mầm non Số 2. Rất mong các lãnh đạo phòng GD&ĐT Sông Công ghi nhận và góp ý để nhà trường thực hiện tốt hơn nữa trong những năm học tiếp theo.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT(b/c)

- Nhà trường(th/h)

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnso2.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 03 : 41
Năm 2021 : 684