Thursday, 04/03/2021 - 09:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Số 2

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85a/KH-MNS2

Cải Đan, ngày 03 tháng 10năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng

cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

giai đoạn 2015 – 2020”

 

 


          Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

          Thực hiện Kế hoạch số 992/KH-UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố Sông Công, Kế hoạch số 1030/SGDĐT-CTTT ngày 03/8/2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;

Thực hiện Kế hoạch số 558/ KH-PGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của phòng GDĐT Sông Công về việc Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 2020;

          Trường mầm non Số 2 xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các cháu học sinh, nhi đồng giai đoạn 2015- 2020 (gọi tắt là Quyết định 1501) như sau:

I. MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của trường mầm non Số 2 triển khai Quyết định 1501 giai đoạn 2015- 2020.

2. Các nội dung của Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả trong đơn vị.

3. Đề cao trách nhiệm của chi bộ, BGH quản lý giáo dục trong việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

4. Phối hợp chặt chặt với phòng GD&ĐT Sông Công, UBND phường Cải Đan, các ban ngành đoàn thể phường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, tổ chức liên quan trong việc triển khai Quyết định 1501.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

- 100% CB, GV, NV, học sinh trong nhà trường được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% CB, GV,NV học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thuộc 5 điều Bác Hồ dạy và đăng ký làm theo một  đến hai phần việc cụ thể.

- Trường xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ cán bộ giáo viên thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện tốt và có hiệu quả thực chất phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Chi bộ thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

- 100% các cháu học sinh tham gia các hoạt động lao động tập thể, nghe hát quốc ca, thể dục sáng, tích cực rèn các kỹ năng sống cho trẻ trong nhà trường.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Tăng cường công tác tham mưu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

- Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên cho cán bộ giáo viên, thanh niên trong nhà trường

- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật học sinh. Lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống , chấp hành tốt luật giao thông đường  bộ, được lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày, trong chủ đề giao thông, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an phường Cải Đan đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.

- Thường xuyên cập nhật đưa tin bài về các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tuyên truyền chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch cho giáo viên và học sinh.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh

- Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, tình cảm xã hộ trong nhà trường, giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với đơn vị, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tích hợp, lồng ghép một số nội dung giáo dục phù hợp trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt trong gia đình, nhà trường và cộng động xã hội.

- Thực hiện nghiêm túc cho trẻ mầm non nghe hát quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần, tăng cường tổ chức các trò chơi dân gian trong trường mầm non.

- Đẩy mạnh việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học”

- Tăng cường cho học sinh tìm hiểu di tích lích sử địa phương, thăm quan trung đoàn 209.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhà trường

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua: “Dạy tốt- Học tốt”; gắn liền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tích cực tổ chức các trò chơi dân gian, các hội thi của bé chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các hoạt động vui tươi lành mạnh trong nhà trường

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng để động viên khích lệ.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các cháu học sinh và nhi đồng

trong trong nhà trường.

- Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

- Tạo điều kiện để phát hiện, bồi dưỡng và tăng cường tính chủ động, tích cực trách nhiệm của giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục các cháu học sinh và nhi đồng

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình và nhà trường.

+ Tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ trẻ về quyền, bổn phận của các cháu học sinh, nhi đồng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ giáo dục các kỹ năng sống, hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

+ Tổ chức để cha mẹ trẻ cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường giáo dục tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện. Tạo mọi điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai và phát huy có hiệu quả vai trò trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện

  + Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục;

  + Thực hiện nghiêm túc việc cho các cháu học sinh nghe hát Quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần;

  + Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học xanh, sạch, đẹp”, “Cổng trường an toàn giao thông”.

- Thành lập ban tư vấn, hỗ trợ cha mẹ học sinh, bố trí giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, khuyến khích tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc chăm sóc, giáo  dục trẻ em; đẩy mạnh quản lý và đảm bảo an ninh, trật tự trường học, an toàn cho học sinh tham gia học tập tại trường.

+ Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục và Quy chế số 1009/QCPH-TN ngày 15/6/2016 của Công an tỉnh, Sở GDĐT, Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA- BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT.

+ Xây dựng quy chế phối hợp với công an phường Cải Đan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nhà trường.

+ Tăng cường quản lý, giáo dục, tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường.

+ BGH định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của học sinh.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp thông tin liên hệ giữa nhà trường với gia đình học sinh.

+ Trường chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên phường, các ban ngành đoàn thể ở địa phương ký kết và triển khai chương trình phối hợp theo giai đoạn và hằng năm.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng  phòng học và các phòng chức năng cho nhà trường và đầu năm 2017.

- Tổ chức tốt các hội thi của bé như: Hội khỏe măng non, Bé vui hội xuân, các trò chơi dân gian…. trong nhà trường, duy trì tổ chức thể dục buổi sáng, các trò chơi phát triển vận động trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt một ngày của bé.

- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị ngoài trời để cho trẻ tập luyện.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM  HỌC 2016- 2017.

           1. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định 1501/QĐ-TTg đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung Đề án, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức xã hội thực hiện Đề án.

           2. BGH chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thanh niên phường xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn của đơn vị, địa phương để triển khai Kế hoạch của các cấp trong dó, xác định trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành trong việc phối hợp triển khai Đề án.

           Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án hiệu trưởng làm trưởng ban, hiệu phó làm phó ban, các ủy viên là chủ tịch công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ

trưởng tổ chuyên môn trong đơn vị.

           3. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt; tổ chức dạy học tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, an toàn, lành mạnh để tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh cụ thể:

  - Hoàn thiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

  - Thực hiện và duy trì việc cho trẻ nghe hát Quốc vào thứ hai hàng tuần

  - Duy trì thường xuyên, có nền nếp việc tập thể dục buổi sáng, và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục.

  - Tổ chức cho trẻ lao động nhặt lá cây trong sân trường.

  - Thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

  - Chủ phối hợp với cơ quan Công an, Đoàn thanh niên và các ngành cùng cấp, hội cha mẹ học sinh để triển khai hiệu quả Chương trình công tác phối hợp theo từng giai đoạn, từng năm học.

  4. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên làm việc đối với giáo viên mầm non.

  1. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các cơ sở giáo dục; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hằng năm về phòng GD&ĐT Sông Công
  2. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ sơ kết, tổng kết hằng năm về phòng GD&ĐT Sông Công

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện kế hoạch được sử dụng lồng ghép trong dự toán kinh phí chi thường xuyên giao hằng năm của đơn vị.

- Huy động các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp để tổ chức hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh và nhi đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch cụ thể.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch; hằng năm, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, ban, ngành, đoàn thể liên quan và

UBND phường triển khai thực hiện kế hoạch.

- Hằng năm, kiểm tra các các tổ chức triển khai kấ hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch;

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch và đề xuất nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho nhi đồng giai đoạn tiếp theo đối với UBND tỉnh và Bộ GDĐT;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cải Đan, Phòng GD và các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tầm quan trọng của việc giáo dục tuyên truyền lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh.

- Tham mưu với các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch và đề xuất nội dung giáo dục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, nhi đồng giai đoạn tiếp theo;

   Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các cháu học sinh, nhi đồng giai đoạn 2015- 2020 của trường mầm non Số 2./.

Nơi nhận:

  • Phòng GDĐT (B/c);
  • -CM,CĐ (thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnso2.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 03 : 41
Năm 2021 : 684