Tuesday, 28/06/2022 - 15:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Số 2

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường Mầm non Số 2

 

    PHÒNG GDĐT SÔNG CÔNG                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2                                                                         Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Số: 80/KH –MNS2                                                                             Cải Đan, ngày  31 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

 

Thực hiện công văn số 1345/UBND-GDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Sông Công về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023;

Trường Mầm non Số 2 xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

I. CĂN CỨ TUYỂN SINH.

1. Căn cứ vào Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non;

2. Căn cứ vào công văn số 671/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 04/4/2022 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023;

3. Căn cứ vào công văn số 765/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 15/4/2022 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc bổ sung hướng dẫn về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023;

4. Căn cứ công văn số 1345/UBND-GDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Sông Công về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023;

5. Căn cứ vào số lượng trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường Cải Đan. Đảm bảo huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp; riêng trẻ 5 tuổi huy động 100%;

6. Căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị; số lượng học sinh, kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023 đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đến trường.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH.

- Trường Mầm non Số 2 xây dựng công tác tuyển sinh như sau.

1. Định hướng tuyển sinh

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

2. Địa bàn tuyển sinh: Trẻ em thuộc địa bàn phường Cải Đan.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

a. 01 Đơn đăng ký xin học.

b. 01 Bản sao giấy khai sinh có xác nhận của UBND xã, phường.

c. 01 Bản sao sổ hộ khẩu (Có công chứng).

d. Giấy xác nhận để hưởng ưu tiên (Nếu có).

4. Thứ tự tuyển sinh.

4.1. Tuyển sinh đúng tuyến: Việc xét tuyển được xếp ưu tiên theo thứ tự a, b, c,d cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

a. Bố, mẹ và trẻ có hộ khẩu thường trú và gia đình hiện đang trực tiếp sinh sống tại địa bàn phường Cải Đan.

b. Trẻ em hiện đang ở với bố hoặc mẹ có hộ khẩu thường trú và gia đình hiện đang trực tiếp sinh sống ở tại địa bàn phường Cải Đan.

c. Trẻ em có bố hoặc mẹ đều đã chết hoặc mất tích, bố mẹ đã ly hôn hoặc cả bố, mẹ đều công tác ở ngoài tỉnh, ngoài thành phố phải gửi con để ông, bà nội (ngoại) hoặc người giám hộ hợp pháp chăm sóc nuôi dưỡng và ông, bà nội (ngoại) hoặc người giám hộ hợp pháp đó phải có hộ khẩu thường trú và hiện đang trực tiếp sinh sống tại địa bàn phường Cải Đan.

d. Học sinh ở cùng với bố mẹ hiện đang làm việc, công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, có hộ khẩu thường trú không thuộc phường Cải Đan hiện đang sinh sống ổn định và được cấp sổ đăng ký tạm trú tại địa bàn phường Cải Đan.

4.2. Tuyển sinh không đúng tuyến.

Nhà trường thực hiện khi còn chỉ tiêu và được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thành phố phê duyệt. Việc xét tuyển được xếp ưu tiên theo thứ tự sau đây cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển sinh:

a. Trẻ em là con gia đình chính sách: Thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

b. Trẻ em là con gia đình hộ nghèo, cận nghèo.

c. Trẻ em là người khuyết tật, dân tộc thiểu số.

d. Hoàn cảnh gia đình: Neo đơn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

e. Độ dài đường đi của trẻ em đến trường mầm non.

* Lưu ý: Đối với các trường hợp đăng ký tuyển sinh không đúng tuyến nộp hồ sơ tại phòng GDĐT cho chuyên môn mầm non.

Thời gian: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 08/7/2022.

5. Thời gian và địa điểm tuyển sinh: Tại trường Mầm non Số 2.

5.1. Thời gian:

+ Đợt 1: 2 ngày (Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 02/7/2022).

+ Đợt 2: 2 ngày (Từ ngày 09/7/2022 đến hết ngày 10/7/2022).

5.2. Địa điểm: Tại trường Mầm non Số 2.

6. Kế hoạch cụ thể.

Dự kiến học sinh năm học: 2022 - 2023: 333 học sinh.

- Tổng số học sinh cũ: 228 trẻ.

Trong đó:

+ Khối nhà trẻ: 3 trẻ.

+ Mẫu giáo 3 tuổi: 52 trẻ.

+ Mẫu giáo 4 tuổi: 76 trẻ.

+ Mẫu giáo 5 tuổi: 97 trẻ.

- Tuyển sinh mới năm học 2022 - 2023: 105 trẻ.

Trong đó:

+ Khối nhà trẻ: 67 trẻ.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (Trẻ sinh năm 2019): 23 trẻ.

+ Mẫu giáo 4 tuổi (Trẻ sinh năm 2018): 12 trẻ.

+ Mẫu giáo 5 tuổi (Trẻ sinh năm 2017): 3 trẻ; Huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn tới trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Về phía nhà trường.

- Tham mưu với UBND phường Cải Đan tuyên truyền, vận động để huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn tuyển sinh ra lớp. Trẻ 5 tuổi đảm bảo 100%, góp phần củng cố vững chắc kết quả Phổ cập giáo dục mầm non đúng độ tuổi.

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo đến các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và toàn thể nhân dân trong địa bàn phường Cải Đan nắm được kế hoạch tuyển sinh và thủ tục tuyển sinh của nhà trường.

        - Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

            - Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Hội đồng tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

            - Tổng hợp báo cáo Kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh, tổ tuyển sinh

  + Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.

  + Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách trẻ trúng tuyển trình phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

  + Lập danh sách học sinh có đủ hồ sơ theo thứ tự tuyển sinh.

  + Danh sách học sinh chưa tuyển (Nêu rõ lý do).

  + Thống kê số lượng học sinh từng độ tuổi chưa tuyển, so với kế hoạch phát triển giáo dục tăng, giảm (nêu rõ lí do). Có xác nhận của Hiệu trưởng.

 - Thực hiện tuyển sinh đúng theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và thuận lợi cho phụ huynh học sinh.

 - Cán bộ, giáo viên phụ trách phổ cập rà soát lại, nắm chắc số trẻ trong đối tượng tuyển sinh ở địa bàn phường Cải Đan.

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo để nhân dân ở các tổ dân phố trong phường nắm được kế hoạch và thủ tục tuyển sinh của nhà trường.

- Phấn đấu huy động tối đa số trẻ trong địa bàn phường ra lớp, đảm bảo huy động trẻ 5 tuổi đạt 100%.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Số 2 năm học 2022 -2023. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo phòng GDĐT thành phố Sông Công để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.                                      

Nơi nhận:                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- PGD (B/c, chỉ đạo);

- Nhà trường (T/h);

 

 

                                                                                                                                                       Ngô Thị Minh Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Mầm non Số 2
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 18
Tháng 06 : 373
Năm 2022 : 4.765