Tuesday, 28/06/2022 - 16:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Số 2

Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục Giai đoạn 2021-2025

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; hình thành nét văn hóa đặc sắc của học sinh thành phố Sông Công, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 

 

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 140a/KH-MNS2

               Cải Đan, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục

Giai đoạn 2021-2025

 

Căn cứ công văn số 1811/KH- SGDĐT ngày 13/08/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch số 684/KH- PGDĐT ngày 30/08/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục  giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường;

Trường mầm non Số 2 xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau.  

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; hình thành nét văn hóa đặc sắc của học sinh thành phố Sông Công, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả các nội dung “Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” của phòng của Sở GDĐT; Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn 2021-2025; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể, các trường học, chính quyền địa phương các cấp trong triển khai thực hiện nội dung của Đề án đảm bảo thời gian theo Kế hoạch.

- Triển khai các giải pháp đồng bộ, tích cực và quyết liệt để đến năm 2025 hình thành nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu về đạo đức lối sống, về văn hóa ứng xử,

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thành phố.

- Thực hiện điểm nhấn trong kế hoạch 5 năm xây dựng nét phong cách nổi bật của học sinh tỉnh Thái Nguyên: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Nhiệm vụ

1. Nhà trường tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quyết định, đề án của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học.

2. Nhà trường xây dựng kế hoạch Đề án nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường; tập trung xây dựng các tiêu chí cụ thể thực hiện đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là một tấm gương về đạo đức, lối sống và ứng xử văn hóa, thực hiện giáo dục nêu gương cho học sinh;

- Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong ngành Giáo dục.

3. Nhà trường tập trung xây dựng tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong nhà trường phù hợp với đặc điểm, tình hình văn hóa, kinh tế xã hội trên địa bàn phường và của đơn vị.  

- Nhà trường nghiêm túc xây dựng và sử dụng hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong đơn vị

- Nhà trường phổ biến nội dung Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời thông báo tới phụ huynh học sinh biết để cùng phối hợp thực hiện.

Căn cứ các quy định của Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, Công văn số 149/SGDDT-CTTT ngày 06/2/2017 của Sở GDĐT, nhà trường xây dựng hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử. Công khai Bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị, đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết trên bảng tin của nhà trường để thực hiện.

Hằng năm nhà trường phân tích, đánh giá kết quả và đẩy mạnh thực hiện quy định quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

- Các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa rộng rãi trong môi trường văn hóa gia đình, cộng đồng, xã hội;

- 100% cán bộ quản lý, GV, NV, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội

Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và ngoài xã hội;

4. Tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố Sông Công.

- 100% học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống thông qua các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.

5. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể:

- Nhà trường thực hiện việc nêu gương của cán bộ giáo viên, đảng viên bằng việc làm cụ thể trong từng năm học. Khuyến khích mỗi cán bộ đảng viên xây dựng 01 nội dung, nhận một địa chỉ cụ thể (nhóm, tổ, lớp học) để triển khai thực hiện trong từng năm học.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào các hoạt động học đối với trẻ mầm non. 

- Kết thúc mỗi năm học nhà trường có tổng kết đánh giá kết quả đạt được, mức độ lan tỏa, ảnh hưởng tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử.

 6. Trong năm học 2021-2022  nhà trường xây dựng và giới thiệu mô hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học. Trong học kỳ I nhà trường tổ chức lựa chọn, xây dựng mô hình phù hợp với đặc điểm của địa phương, phù hợp đặc điểm lứa tuổi học sinh.

II. Giải pháp 1.

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học

1.1. Nhà trường tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục; Chỉ đạo các tổ, các đồng chí giáo viên lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động học và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...;

1.2. Nhà trưởng tổ chức Hội nghị, hội thảo triển khai thực hiện các nội dung

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

1.3. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin của thành phố, của ngành Giáo dục về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của học sinh; về những mô hình tiêu biểu, những tấm gương giáo viên, học sinh tiêu biểu trong ứng xử văn hóa trường học.

1.4. Nhà trường phát động phong trào thi đua về xây dựng môi trường văn hóa trường học; Tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

2.1. Nhà trường thực hiện nêu gương cán bộ giáo viên, đảng viên bằng việc làm cụ thể trong từng năm học (Khuyến khích, động viên mỗi đảng viên xây dựng một nội dung phù hợp).

2.2. Nhà trường xây dựng kế hoạch lồng ghép vào các hoạt động học nội dung tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”. 

2.3. Nhà trường tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các hình thức phù hợp, gọn nhẹ, thường xuyên để tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tới đạo đức, văn hóa, lối sống của học sinh. 

2.4. Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng đối với giáo viên và học sinh, cuối kỳ, cuối năm học sơ kết, tổng kết thực hiện; biểu dương, khen thưởng, giới thiệu tấm gương mô hình tốt kịp thời. 

3. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học.

3.1. Nhà trường tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

3.2. Nhà trường ban hành Bộ quy tắc ứng xử phù hợp để đơn vị áp dụng thực hành có hiệu lực, hiệu quả.

3.3. Nhà trường tiếp tục thực hiện nội dung xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

4.1. Nhà trường xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.2. Nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Giáo dục theo chủ đề, kết hợp với vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm; tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường lớp, hoạt động xã hội; thực hiện nghiêm túc quy định cho trẻ nghe Quốc ca vào thứ 2 đầu tuần, cho trẻ tập thể dục buổi sáng đúng quy định.

4.3.100% CBGV, NV Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhà trường triển khai và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học” góp phần xây dựng đơn vị trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện học sinh.

4.4. Nhà trường quan tâm giáo dục văn hóa địa phương lồng ghép vào các hoạt động  phù hợp với điều kiện của nhóm lớp.

4.5. Phát huy vai trò các tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên về việc bố trí thời lượng phù hợp cho các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo trong chương trình.

5. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử.

5.1. Nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa hướng dẫn học sinh kỹ năng ứng xử văn hóa phù hợp với các hoạt động.

5.2. Tổ chức Hội thảo xây dựng, nhân rộng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học.

6. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh.

6.1. Nhà trường phối hợp chính quyền địa phương, hội cha mẹ phụ huynh học sinh tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trường học; hệ thống cung cấp tài liệu cho phụ huynh học sinh về đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử.

 6.2. Nhà trường thông báo cho phụ huynh nội dung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường; Thông điệp nhà trường.

6.3. Nhà trường tổ chức hội thảo chuyên đề về phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh hằng năm.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ đơn vị.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, tuyên dương và khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đạo đức lối sống và xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học.

- Nhà trường kiểm điểm, phê bình, kỉ luật nghiêm khắc với tập thể cá nhân

có nhiều khuyết điểm.

Hằng năm nhà trường tổng kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công trước ngày 20/5 theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025 của trường mầm non Số 2.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TP (Báo/c);

- Lưu VT, CM. CĐ 03b

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Ngô Thị Minh Hồng

 

 

 

 

Nguồn:mnso2.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 18
Tháng 06 : 373
Năm 2022 : 4.765